ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


การประชุมเชิงปฎิบัติการเขียนรายงาน OBECQAเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา มอบหมายให้โรงเรียนดงเจนวิทยาคมเป็นสถานที่จัดประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทาง OBECQA” โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ สพม.36 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ ที่เป็นแกนนำเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

การประชุมเชิงปฎิบัติการเขียนรายงาน OBECQA

การประชุมเชิงปฎิบัติการเขียนรายงาน OBECQA

การประชุมเชิงปฎิบัติการเขียนรายงาน OBECQA

การประชุมเชิงปฎิบัติการเขียนรายงาน OBECQA

การประชุมเชิงปฎิบัติการเขียนรายงาน OBECQA

การประชุมเชิงปฎิบัติการเขียนรายงาน OBECQA

การประชุมเชิงปฎิบัติการเขียนรายงาน OBECQA

การประชุมเชิงปฎิบัติการเขียนรายงาน OBECQA