ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกผลสัมฤทธิ์สู่ O-NETสหวิทยาเขตภูกามยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมกับโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวันที่ 3 และ 5 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แก่บุคลากรของโรงเรียนในสหวิทยาเขตภูกามยาว มีคณะครูเข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 ท่าน

ภาพกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกผลสัมฤทธิ์สู่ O-NET

การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกผลสัมฤทธิ์สู่ O-NET

การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกผลสัมฤทธิ์สู่ O-NET

การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกผลสัมฤทธิ์สู่ O-NET

การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกผลสัมฤทธิ์สู่ O-NET

การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกผลสัมฤทธิ์สู่ O-NET

การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกผลสัมฤทธิ์สู่ O-NET

การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกผลสัมฤทธิ์สู่ O-NET

การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกผลสัมฤทธิ์สู่ O-NET

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม