ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


การรับการประเมินกิจกรรม ชมรม RSC ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการประเมินกิจกรรม ชมรม RSC ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 จากผู้จัดการภาคเหนือตอนบนของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ณ หอประชุมเล็ก โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
การรับการประเมินกิจกรรม ชมรม RSC ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา

การรับการประเมินกิจกรรม ชมรม RSC ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา

การรับการประเมินกิจกรรม ชมรม RSC ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา

การรับการประเมินกิจกรรม ชมรม RSC ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา

การรับการประเมินกิจกรรม ชมรม RSC ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา

การรับการประเมินกิจกรรม ชมรม RSC ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา