ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


การสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ และประชาพิจารณ์โครงร่างของโรงเรียนการสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ และประชาพิจารณ์โครงร่างร่างองค์กร ในส่วนของ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ การขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล และการชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ทีม ได้แก่ ทีมนำ ทีมพัฒนา และทีมทำ ให้กับคณะครูและบุคลากร ที่เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 ณ ห้อง Smart Class Room โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

การสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ และประชาพิจารณ์โครงร่างของโรงเรียน

การสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ และประชาพิจารณ์โครงร่างของโรงเรียน

การสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ และประชาพิจารณ์โครงร่างของโรงเรียน

การสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ และประชาพิจารณ์โครงร่างของโรงเรียน

การสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ และประชาพิจารณ์โครงร่างของโรงเรียน

การสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ และประชาพิจารณ์โครงร่างของโรงเรียน