นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


การอบรมปฎิบัติการทำคิวอาร์โค้ด(QR Code) โรงเรียนดงเนวิทยาคม จัดกิจกรรม ” การอบรมเชิงปฎิบัติการทำคิวอาร์โค้ด(QR Code) ” โดยมีวิทยากรคือ นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล และ”การจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ Pixlive maker” วิทยากรคือนายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน มาให้ความรู้ให้แก่คณะครูที่สนใจ โดยมี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ในเกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเนวิทยาคม

การอบรมปฎิบัติการทำคิวอาร์โค้ด(QR Code)

การอบรมปฎิบัติการทำคิวอาร์โค้ด(QR Code)

การอบรมปฎิบัติการทำคิวอาร์โค้ด(QR Code)

การอบรมปฎิบัติการทำคิวอาร์โค้ด(QR Code)

การอบรมปฎิบัติการทำคิวอาร์โค้ด(QR Code)

การอบรมปฎิบัติการทำคิวอาร์โค้ด(QR Code)

การอบรมปฎิบัติการทำคิวอาร์โค้ด(QR Code)

การอบรมปฎิบัติการทำคิวอาร์โค้ด(QR Code)