ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานแผนงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ในวันพุธ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2561 มีการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08:00 – 15:00 น. ณ บริเวณลานโดม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561