ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติโรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้กับตัวแทนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย “พัฒนาก้าวล้ำ นวัตกรรม เทคโนโลยี 46 ICT ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ” ในวันที่ 9 -11 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ดังต่อไปนี้ ผลงานครู 1. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมครู 2.นางสาวชไมพร สุธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด่้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมครู นวัตกรรมนักเรียน 1. นายถิรพล ขันทะกิจ นายนิรัติ ดุเหว่า และนางสาวพนิดา พุทธวงค์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิต ที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4 – 6 ครูผู้ฝึกสอน นางสาวชไมพร สุธรรม และนางสาวทิวาพร สมศรี 2.เด็กชายกฤษณะ น้ำแก้ว เด็กหญิงณัฐลิณี วงค์ไชย และเด็กหญิงสุภชา แก้วเรือน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิต ครูผู้ฝึกสอน นางสาวปวริศา วังผา และนายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน 3. นางสาวกุลจีรา แก้วเขียว และนางสาวสุพรรณี มั่นคง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันตัดต่อภาพยนต์ ม.4 – 6 ครูผู้ฝึกสอน นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล 4.นางสาวกมลทิพย์ วงศ์ไชย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการต่อสมการ ( A – Math ) ม.4 – 6 ครูผู้ฝึกสอน นางกานธีรา วาเพ็ชร

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ