นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


เนื่องด้วยกองทัพภาคที่ 3 กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช ได้จัดการอบรมกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 211 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม