ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีการศึกษา 2561ชมรมเยาวชนสร้างชาติ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีการศึกษา 2561 ของวันที่ 5 ธันวาคมของทุกๆปี ซึ่งปีนี้มีชื่อว่า รักษ์โลก เลิกพลาสติก (Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it!) เนื่องจากขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่นานาชาติให้ความสำคัญ และถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมนานาชาติบ่อยครั้ง เพราะขยะพลาสติกส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง และเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้พาสติก และการนำมารีไซเคิล และทิ้งขยะแบบแยกประเภทของขยะ ในวันวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีการศึกษา 2561