ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษาวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยมี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การหล่อเทียนพรรษา ณ ลานโดม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา