นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ คุณครูอ้อมใจ จันทร์กิเสน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ และได้ให้เกียรติมอบเกิยรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันภูมิสารสนเทศศาสตร์ ” GIS DAY 2019 ” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ดังนี้ – นางสาวเบญจวรรณ ธรรมจินดา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดภาพวาดในหัวข้อ “Applied geoinformatics” – นางสาวพนิดา พุทธวงค์ – นางสาวกมลทิพย์ วงค์ไชย – นางสาวณัฐฐิดา อินเถิง ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ ด้าน ภูมิสารสนเทศ และนักเรียนที่เข้าร่วม – นางสาววศิกานต์ สายวงศ์ปัน – นายกฤติพงษ์ แท่งเงิน – นางสาววิยะดา ธิปัญโญ – นางสาวธัญวรัตน์ ธรรมศิริ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม