นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


คณะผู้บริหาร นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม และคณะครูเข้าศึกษาดูงานกลุ่มนโยบายและแผนงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินติดตามตรวจสอบภายในและสมศ.รอบที่ 4 ณ โรงเรียนดำรงค์ราชสงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกล่าวต้อนรับ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562