ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


ครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ปี 2562โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ปี 2562 ดังนี้ กลุ่มผู้อำนวยการ – ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1.นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 2.นางออ้มใจ จันทร์กิเสน รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ – นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – นางสุพัตรา นาแพร่ รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ – นางพิมพา สารเร็ว รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมแนะแนว – นางสาวชไมพร สุธรรม รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมภูกามยาว โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

ครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ปี 2562

ครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ปี 2562

ครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ปี 2562

ครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ปี 2562

ครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ปี 2562

ครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ปี 2562