นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


วันจันทร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยม การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในจังหวัด มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การรณรงค์ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กลางน้ำ คือ การปราบปรามผู้กระทำความผิด และปลายน้ำ คือ การบำบัดรักษาผู้เสพยาให้กลับมาเป็นคนดีสู่สังคม ซึ่งโครงการ TO BE NUMBER ONE ถือว่าเป็นโครงการต้นน้ำที่ดีที่สุด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำ ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จังหวัดได้สนับสนุนการดำเนินงานตาม ๓ ยุทธศาสตร์หลักของโครงการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดพะเยา เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น มีความภาคภูมิใจในตนเอง จังหวัดมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป ปัจจุบัน จังหวัดพะเยา มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ ๖-๒๔ ปี จำนวน ๘๓,๙๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๐ มีชมรม ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจ สำนักงานคุมประพฤติและเรือนจำ รวม ๑๗๒ ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ รวม ๖๖ แห่ง เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น มีชมรมประเภทสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเด่น จำนวน ๑ ชมรม มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จำนวน ๔ คน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล มีนักเรียนจำนวน ๕๗๘ คน ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยกิจกรรมเด่นของชมรม คือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก จัดกิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด กีฬาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จัดรายการวิทยุ (TO BE RADIO) ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่าย TO BE NUMBER ONE และเข้าร่วมประกวดผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและประเทศ รวมทั้งการสุ่มตรวจปัญหาของสมาชิก เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ในช่วงเช้ากลางวัน และหลังเลิกเรียนโดยมีบริการให้คำปรึกษา การพัฒนา EQ เกมฝึกสมอง การร้องเพลง การเต้น และศิลปะประดิษฐ์ ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก“ใครติดยายกมือขึ้น” สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดพะเยา ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม ปล.ขอบคุณภาพจากเพจ TO BE NUMBER ONE Fan Club