นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


พิธีสวดพระอภิธรรมศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ตัวแทนคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อายุ102 ปี พรรษา82 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวงและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6 ในคืนวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ อำภอเมืองพะเยา

พิธีสวดพระอภิธรรมศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

พิธีสวดพระอภิธรรมศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

พิธีสวดพระอภิธรรมศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

พิธีสวดพระอภิธรรมศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

พิธีสวดพระอภิธรรมศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์