นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมงานเวที ” รวมพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1 ” จัดโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1