ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานแผนงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ โดยมีผู้อำนวยการ ดร.วันรักษ์ ขันหอม เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ดังต่อไปนี้

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม