นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
เอกสารงานวิชาการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์ราชินี 82 พรรษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2557 ได้จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์ราชินี 82 พรรษา” ประกอบด้วยกิจกรรม ลงนามถวายพระพร, พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วันที่ 8 สิงหาคม 2557 คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร น้อมจิตอธิษฐาน ขอพระบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนพระสยามเทวาธิราช ประทานพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยสืบไปตราบนานเท่านาน
2. วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะครูและบุคลากรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว พร้อมกันนี้มีกิจกรรมในภาคค่ำเริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงินพุ่มทองและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ภาพกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์ราชินี 82 พรรษา

วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์ราชินี 82 พรรษา

วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์ราชินี 82 พรรษา

วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์ราชินี 82 พรรษา

วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์ราชินี 82 พรรษา

วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์ราชินี 82 พรรษา

วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์ราชินี 82 พรรษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-แผนดำเนินงานประจำปี
O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17-E–Service
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

สื่อเสมือนจริง
ครูเรือนคำ คำโมนะ
Fun with parts of speech
ครูประภัสสร เจนใจ