นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSCโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSC ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอภูกามยาว ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว สถานนีตำรวจภูธรภูกามยาว และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSC

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSC

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSC

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSC

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSC

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSC