ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSCโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSC ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอภูกามยาว ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว สถานนีตำรวจภูธรภูกามยาว และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSC

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSC

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSC

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSC

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSC

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSC