อัพเดตกิจกรรมใหม่
งานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้คุณครูฟองนวล
เว็บไซต์น่าสนใจ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย

570626-08

Leave a Reply


ผอ.สุเมธ เจตปิยะวัฒน์ ผอ.สุเมธ เจตปิยะวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารดงเจนสัมพันธ์
วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ดงเจนสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2557

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ดงเจนสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2557

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ดงเจนสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2556
เชิดชูครูคนเก่ง
ครูมยุรี  เชื้อหมอ ครูมยุรี เชื้อหมอ
รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2557

ครูวาสนา  ปาลี ครูวาสนา ปาลี
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2557

ครูฟองนวล  ผลมาก ครูฟองนวล ผลมาก
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557