คู่มือประชาชน

อัพเดตกิจกรรมใหม่
งานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
เว็บไซต์น่าสนใจ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT

570626-08

Leave a Reply


ผอ.สุเมธ เจตปิยะวัฒน์ นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารดงเจนสัมพันธ์
วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ดงเจนสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2557

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ดงเจนสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2557

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ดงเจนสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2556
เชิดชูครูคนเก่ง
ครูวาสนา  ปาลี ครูวาสนา ปาลี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.4 - ม.6

ครูเรือนคำ  คำโมนะ ครูเรือนคำ คำโมนะ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4 - ม.6

ครูฟองนวล  ผลมาก ครูฟองนวล ผลมาก
รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรม