Selecting Language

งานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

570626-08

Leave a Reply


ผอ.ถวิลจิต  อินต๊ะวงศ์ ผอ.ถวิลจิต อินต๊ะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารดงเจนสัมพันธ์
วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ดงเจนสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2557

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ดงเจนสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2557

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ดงเจนสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2556
เชิดชูครูคนเก่ง
ครูมยุรี  เชื้อหมอ ครูมยุรี เชื้อหมอ
รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2557

ครูวาสนา  ปาลี ครูวาสนา ปาลี
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2557

ครูฟองนวล  ผลมาก ครูฟองนวล ผลมาก
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557