ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานแผนงาน
แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล 2560
เกณฑ์การประกันคุณภาพปี 2561
คู่มือ OBECQA
การแยกค่าตอบแทน-ค่าใช้สอย-ค่าวัสดุ-ค่าครุภัณฑ์
นโยบาย สพฐ.ปี 61
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
แบบฟอร์มการเขียนแผนปฏิบัติการกิจกรรม
บันทึกข้อความเสนอซื้อ
แบบฟอร์มการเขียนแผนปฏิบัติการโครงการ
มาตรฐานการศึกษาปี 2561
มาตรฐานและตัวชี้วัด-โรงเรียนคุณภาพ
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างแผนบูรณาการ
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ของครู
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ม.ต้น
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ม.ปลาย
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
นายบรรจง  คิดดี
นายบรรจง คิดดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางภัคจิรา สารทอง
นางภัคจิรา สารทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
นางประภัสสร เจนใจ
นางประภัสสร เจนใจ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
นายณรงค์ อุตโม
นายณรงค์ อุตโม
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง
นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป