ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
นางสุพัตรา นาแพร่
นางสุพัตรา นาแพร่
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
นางประภัสสร เจนใจ
นางประภัสสร เจนใจ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
นายณรงค์ อุตโม
นายณรงค์ อุตโม
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง
นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป