ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
นายบรรจง  คิดดี
นายบรรจง คิดดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางภัคจิรา สารทอง
นางภัคจิรา สารทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
Coming Soon
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
นายณรงค์ อุตโม
นายณรงค์ อุตโม
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง
นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป