ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานแผนงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


นางมยุรี  เชื้อหมอ
นางมยุรี เชื้อหมอ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายอิทธิกร  มาฟู
นายอิทธิกร มาฟู
พนักงานราชการ
นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย
นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย
ครูอัตราจ้าง