นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ

Author Archive

หน้า 10 จาก 49...6789101112131415...3040...

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษจากทาง สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้คัดเลือกจากระบบคัดกรองข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบทุนฯให้กับนักเรียนพร้อมด้วยผู้ปกครอง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษาวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยมี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การหล่อเทียนพรรษา ณ ลานโดม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSCโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSC ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอภูกามยาว ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว สถานนีตำรวจภูธรภูกามยาว และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

สภานักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมร่วมบริจาคข้าวสารและอาหารแห้งสภานักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดข้าวสารอาหารแห้งและน้ำ ที่ได้จากการทำบุญตักบาตรในกิจกรรมวันพระ นำไปร่วมบริจาคให้กับผู้ยากไร้ และผู้ป่วย ในเขตพื้นที่ อำเภอภูกามยาว จำนวน 10 ราย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 Read the rest of this entry »

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา2562กองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) Read the rest of this entry »

ครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ปี 2562โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ปี 2562 ดังนี้ กลุ่มผู้อำนวยการ – ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1.นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน Read the rest of this entry »

กิจกรรมประณตน้อมสุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติด ปี2562โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียนและชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ประณตน้อมสุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติด” เนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 256ุ2 โดยมีนายจีระศักดิ์แสงหอย นายอำเภอภูกามยาว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนระลึกถึงสุนทรภู่ Read the rest of this entry »

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยมีดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้อ่านสาร จากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกัน รณรงค์และต่อต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อนำไปสู่เป็น Read the rest of this entry »