นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
เอกสารงานวิชาการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ

Author Archive

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยผู้อำนวยการสงกรานต์ บุญมี และคุณครูสุพัตรา นาแพร่ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยวิเคราะห์ข้อสอบตามผังข้อสอบ (Test Blueprint) Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ขอขอบคุณนายสิทธิราช บำเหน็ด นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ที่ได้มอบเข็มขัดลูกเสือ และเนตรนารี ให้กับกองลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 โดยมีตัวแทนผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารี เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2563 นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานแจ้งข่าวจากเขตพื้นที่การศึกษาฯกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆแก่คณะครูทราบ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ยินดีต้อนรับ นายคำภา หานะกูล นายช่างอาวุโส และนายรังสี ราชกลม ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองออกแบบของ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย มีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ และชี้แจงความเป็นมา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ความจำเป็นในการขออนุมัติงบประมาณการจัดสร้างโรงอาหาร จำนวน 500 ที่นั่ง Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารตัวแทนคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัตร ซึ่งประเพณีถวายสลากภัตรหรือประเพณีถวายเข้าสลาก หรือ กินก๋วยสลากนั้น ทำกันมาตั้งแต่เดือน 12 เหนือเพ็ญ เรื่อยมาจนถึงต้นเดือนยี่เหนือ คือช่วงเดือน 11-12 ของภาคกลาง ชาวบ้านจะนำพืชผลมาถวายเป็นก๋วยสลาก Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)การดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยตัวแทนคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัตร ณ วัดเชียงมั่น ซึ่งประเพณีถวายสลากภัตรหรือประเพณีถวายเข้าสลาก หรือ กินก๋วยสลากนั้น ทำกันมาตั้งแต่เดือน 12 เหนือเพ็ญ เรื่อยมาจนถึงต้นเดือนยี่เหนือ คือช่วงเดือน 11-12 ของภาคกลาง ชาวบ้านจะนำพืชผลมาถวายเป็นก๋วยสลาก นิมนต์พระสงฆ์จากวัดใกล้เคียงมารับไทยทานสลาก Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ยินดีต้อนรับคุณครูจินตนา วิยานัน และคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมโดย มีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม และคุณครูจินตนา วิทยานัน เนื่องในโอกาสย้ายเพื่อรับตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »


วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-แผนดำเนินงานประจำปี
O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17-E–Service
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

สื่อเสมือนจริง
ครูเรือนคำ คำโมนะ
Fun with parts of speech
ครูประภัสสร เจนใจ