ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานแผนงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

Author Archive

หน้า 30 จาก 31...10...22232425262728293031

น้อมวันทาบูชาครู“เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้
พิธีไหว้กราบครูผู้สั่งสอน
คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร
ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู”
สภานักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2556 เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ Read the rest of this entry »

โครงการส่งเสริมความเป็นไทยวันที่ 18 มิถุนายน 2556 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา โดยนางสาวนนทยา พวงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และคณะ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทย ภาษาถิ่น และมารยาทไทย ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคณะครู การบรรยายเรื่องมารยาทไทย Read the rest of this entry »

ประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2556 อนุกรรมการประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2556 นำโดยนายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง หัวหน้ากลุ่มนโยบายพิเศษ สำนักพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา ประธานคณะอนุกรรมการฯ นายปราชญา กรองแก้วอาริยะ กรรมการมูลนิ TO BE NUMBER ONE น.ส.วจิรา เดชารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน Read the rest of this entry »

Read the rest of this entry »

Read the rest of this entry »

Read the rest of this entry »

Read the rest of this entry »

Read the rest of this entry »