นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ

Author Archive

หน้า 33 จาก 49...1020...29303132333435363738...

การประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2560 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตภูกามยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในวันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. มีตัวแทนนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมนำเสนอและจัดนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ Read the rest of this entry »

Professional Learning Communityโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ในวันอังคาร ที่ 13-14 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการประสานความร่วมมือร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Read the rest of this entry »

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมโดยผู้อำนวยการ ดร.วันรักษ์ ขันหอม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน Read the rest of this entry »

น้อมวันทา บูชาครูคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “น้อมวันทาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต Read the rest of this entry »

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวในด้านการศึกษา ตลอดจนร่วมวางแผน หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดงเจนวิทยาคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป Read the rest of this entry »

โครงการน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตมูลนิธิพระปัญญาประชาราษฎร์ภูกามยาว ร่วมกับโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดโครงการ “น้อมนำธรรมะสู่ชีวิต” ในวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชน โดยอาราธนานิมนต์ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ซึ่งเป็นองค์ปาฐกถาธรรมที่สามารถโน้มน้าวจิตใจของเยาวชนได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาการขาดเป้าหมายในชีวิต ความเสี่ยงต่อยาเสพติดและเอดส์ Read the rest of this entry »

วันงดสูบบุหรี่โลกชมรมทูบีนัมเบอร์วันร่วมกับคณะลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงภัยร้ายแรงและโทษของการสูบบุหรี่ มุ่งเน้นถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่และสนับสนุนให้มีการกําหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูบบุหรี่ สําหรับวันงดสูบบุหรี่โลกในปี พ.ศ.2560 นี้ Read the rest of this entry »

โครงการขยายผลทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยผู้อำนวยการ ดร.วันรักษ์ ขันหอม พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามทำข้อตกลงร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน (MOU) ในโครงการขยายผลทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในการเตรียมความพร้อมโรงเรียนศูนย์เครือข่าย ในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Read the rest of this entry »