ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ

Author Archive

หน้า 4 จาก 4312345678910...203040...

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูกามมยาวและสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่การ่วมกับโรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน โดยมีดาบตำรวจรุ่งโรจน์ พรหมเผ่า ตำแหน่งผู้บังคับหมู่จราจร สถานีตำรวจอำเภอภูกามยาว และดาบตำรวจกิตินาท ยาใจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่จราจร Read the rest of this entry »

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน โดยมีผู้อำนวยการ ดร.วันรักษ์ ขันหอม เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในภาคเช้าประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีสืบชะตา ณ หอประชุมภูกามยาว ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายมีพิธีถวายเทียนพรรษา Read the rest of this entry »

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษจากทาง สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้คัดเลือกจากระบบคัดกรองข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบทุนฯให้กับนักเรียนพร้อมด้วยผู้ปกครอง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษาวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยมี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การหล่อเทียนพรรษา ณ ลานโดม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSCโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSC ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอภูกามยาว ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว สถานนีตำรวจภูธรภูกามยาว และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

สภานักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมร่วมบริจาคข้าวสารและอาหารแห้งสภานักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดข้าวสารอาหารแห้งและน้ำ ที่ได้จากการทำบุญตักบาตรในกิจกรรมวันพระ นำไปร่วมบริจาคให้กับผู้ยากไร้ และผู้ป่วย ในเขตพื้นที่ อำเภอภูกามยาว จำนวน 10 ราย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 Read the rest of this entry »

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา2562กองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) Read the rest of this entry »

ครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ปี 2562โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ปี 2562 ดังนี้ กลุ่มผู้อำนวยการ – ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1.นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน Read the rest of this entry »