นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ

Author Archive

หน้า 4 จาก 5012345678910...203040...

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลดงเจน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา“ เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนดงเจนวิทยาคมโดยการทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บกวาดใบไม้รอบโรงเรียนเพื่อเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยุวชนคนคุณธรรม (คนดีสรีดงเจน) ด้านการประหยัด อดออม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 และนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 25 (เวียงน้ำเต้าเกมส์) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมภูกามยาว จังหวัดพะเยา Read the rest of this entry »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายวิชาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้ การทำหนังสือเล่มเล็ก Pop-up 3 มิติ ของดีที่บ้านฉัน โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและเดินขบวนพาเหรดในพิธีการเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 25 ” เวียงน้ำเต้าเกมส์ ” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา Read the rest of this entry »

งานห้องสมุดร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกีรยติบัติให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่านประจำห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคมงานห้องสมุดร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม มีนายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2562 นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานแจ้งข่าวจากเขตพื้นที่การศึกษาฯกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆแก่คณะครูทราบ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

โรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ด้านกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่จะเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »