นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ

Author Archive

หน้า 5 จาก 4912345678910...203040...

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ คุณครูอ้อมใจ จันทร์กิเสน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ และได้ให้เกียรติมอบเกิยรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันภูมิสารสนเทศศาสตร์ ” GIS DAY 2019 ” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ดังนี้ – นางสาวเบญจวรรณ ธรรมจินดา Read the rest of this entry »

คณะผู้บริหาร นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม และคณะครูเข้าศึกษาดูงานกลุ่มนโยบายและแผนงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินติดตามตรวจสอบภายในและสมศ.รอบที่ 4 ณ โรงเรียนดำรงค์ราชสงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกล่าวต้อนรับ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 Read the rest of this entry »

เนื่องด้วยกองทัพภาคที่ 3 กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช ได้จัดการอบรมกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 211 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ เชื่อมใจผูกพัน สร้างสรรค์สามัคคี “ดงเจนเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายนายอภิเชษฐ์ แสงเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอภูกามยาว และเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน Read the rest of this entry »

กิจกรรมงาน "GIS DAY 2019" ณ มหาวิทยาลัยพะเยากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมงาน” GIS DAY 2019 ” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา Read the rest of this entry »

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.39 น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เนื่องในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่งใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง Read the rest of this entry »

การประชุมประจำเดือนและเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา​ 2562โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมประจำเดือนและเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นำคณะผู้บริหารโรงเีรงเรียน แจ้งข่าวจากเขตพื้นที่การศึกษาฯกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆแก่คณะครูทราบ ในวันที่ 23 ตุลาคมคม 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

วันปิยมหาราช ประจำปี 2562โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา Read the rest of this entry »