นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
เอกสารงานวิชาการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ

Author Archive

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมวางพวงมาลาถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดย นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอภูกามยาว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2563 นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานแจ้งข่าวสารจากเขตพื้นที่การศึกษาฯ กิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆแก่คณะครูทราบ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

กองลูกเสือ – เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดพิธีอำลาธงประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการกองลูกเสือ – เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียน ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 3 นาย ได้แก่ นายเปล่งปาลี Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่ในการประชุมครูพลศึกษา มัธยมศึกษา ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นประธานในการประชุม มีตัวแทนคุณครูพละจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้อง SMART CLASSROOM โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 10 ” สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น ” ในกิจกรรมการประกวด วงดนตรีสตริง จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ ครูที่ปรึกษาโครงการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Read the rest of this entry »


วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-แผนดำเนินงานประจำปี
O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17-E–Service
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

สื่อเสมือนจริง
ครูเรือนคำ คำโมนะ
Fun with parts of speech
ครูประภัสสร เจนใจ