ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานแผนงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล
นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายเปล่ง  ปาลี
นายเปล่ง ปาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมณฑยา  ภูแสงศรี
นางมณฑยา ภูแสงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรา  จันทร์ทิพย์
นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์
ครูชำนาญการ
นายนิวัติ  เชียงแรง
นายนิวัติ เชียงแรง
ครูชำนาญการ
นางพัธนี  วุฒนะเดชกร
นางพัธนี วุฒนะเดชกร
ครู
นายประพันธ์  ปนยะ
นายประพันธ์ ปนยะ
ครูชำนาญการ
นายธนกฤต  ปิงน้ำโท้ง
นายธนกฤต ปิงน้ำโท้ง
ครูอัตราจ้าง
นางศิริพร ฟักแก้ว
นางศิริพร ฟักแก้ว
ครูอัตราจ้าง