ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


นางสาวพัชรา  จันทร์ทิพย์
นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายเปล่ง  ปาลี
นายเปล่ง ปาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมณฑยา  ภูแสงศรี
นางมณฑยา ภูแสงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนิวัติ  เชียงแรง
นายนิวัติ เชียงแรง
ครูชำนาญการ
นายประพันธ์  ปนยะ
นายประพันธ์ ปนยะ
ครูชำนาญการ
นางศิริพร ฟักแก้ว
นางศิริพร ฟักแก้ว
ครูอัตราจ้าง