ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานแผนงาน
แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล 2560
เกณฑ์การประกันคุณภาพปี 2561
คู่มือ OBECQA
การแยกค่าตอบแทน-ค่าใช้สอย-ค่าวัสดุ-ค่าครุภัณฑ์
นโยบาย สพฐ.ปี 61
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
แบบฟอร์มการเขียนแผนปฏิบัติการกิจกรรม
บันทึกข้อความเสนอซื้อ
แบบฟอร์มการเขียนแผนปฏิบัติการโครงการ
มาตรฐานการศึกษาปี 2561
มาตรฐานและตัวชี้วัด-โรงเรียนคุณภาพ
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างแผนบูรณาการ
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ของครู
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ม.ต้น
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ม.ปลาย
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


นางสาวพัชรา  จันทร์ทิพย์
นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายเปล่ง  ปาลี
นายเปล่ง ปาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมณฑยา  ภูแสงศรี
นางมณฑยา ภูแสงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนิวัติ  เชียงแรง
นายนิวัติ เชียงแรง
ครูชำนาญการ
นายประพันธ์  ปนยะ
นายประพันธ์ ปนยะ
ครูชำนาญการ
นางศิริพร ฟักแก้ว
นางศิริพร ฟักแก้ว
ครูอัตราจ้าง