นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
เอกสารงานวิชาการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมตอบปัญหาน่ารู้สู้โควิด ในโครงการ “ใช้ชีวิตปลอดภัยห่างไกลโควิด” ซึ่งเป็นโครงการของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลยุวชนคนคุณธรรม (คนดีศรีดงเจน) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 5/2564 นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานแจ้งข่าวจากเขตพื้นที่การศึกษาฯกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆแก่คณะครูทราบ ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่ในการประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน STEM Education ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปี 2564 โดยมีนายเจดีย์ เดชพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ครูผู้สอนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนที่เข้าโครงการ STEM Education นำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ Read the rest of this entry »

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 นางจินดา เชื้อเมืองพาน ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เข้ารับการประเมินเชิงลึกรายบุคคล เพื่อพิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 โดยวิธีการสัมภาษณ์ผ่านระบบ Teleconference Application (ZOOM Cloud Meetings) Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับนายเฉลิมพล มาปิ๊ก เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดป้ายบ้านพลังงานสะอาด โดยมีนายเจดีย์ เดชพันธ์ ผอ.สพม.พะเยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดป้าย ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ บ้านพลังงานสะอาด โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่ “การประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนและวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตภูกามยาว ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid-19 )โดยมีนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม Read the rest of this entry »


วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-แผนดำเนินงานประจำปี
O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17-E–Service
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

สื่อเสมือนจริง
ครูเรือนคำ คำโมนะ
Fun with parts of speech
ครูประภัสสร เจนใจ