นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


Educational Media and Innovation Contest 2017คณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมเข้าร่วมประกวดสื่อและนวัตกรรมครู ปีการศึกษา 2560 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในวันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผลการประกวดดังต่อไปนี้

  • นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน รางวัลดีเยี่ยม อันดับ 1 ประเภทสื่อผสมและสื่ออื่น ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทยและบทเรียนแอปพลิเคชันเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างคำสมาส)
  • นางสาวชไมพร สุธรรม รางวัลดีเยี่ยม อันดับ 1 ประเภทสื่อผสมและสื่ออื่น ๆ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุดกิจกรรมและบทเรียนแอปพลิเคชัน เรื่อง เส้นทางสู่อาชีพ)
  • นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี รางวัลดีเยี่ยม อันดับ 1 ประเภทสื่อผสมและสื่ออื่น ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (แบบฝึกทักษะและบทเรียนแอปพลิเคชันเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ฉันมีเรียนวิชาภาษาจีน)
  • นางภัทราพร ภาธรธนฤต รางวัลดีเยี่ยม อันดับ 1 ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Recipe)
  • นางพิมพา สารเร็ว รางวัลดีเยี่ยม ประเภทสื่อผสมและสื่ออื่น ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ)
  • นางสุพัตรา นาแพร่ รางวัลดีเยี่ยม ประเภทสื่อผสมและสื่ออื่น ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (บทเรียนเสมือนจริง เรื่อง ลมฟ้าอากาศ)
  • นางจินดา เชื้อเมืองพาน รางวัลดีเด่น ประเภทสื่อผสมและสื่ออื่น ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (บทเรียนเสมือนจริง เรื่อง อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน)
  • นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร รางวัลดีเด่น ประเภทสื่อผสมและสื่ออื่น ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (บทเรียนเสมือนจริง เรื่อง จำนวนจริง)
  • นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล รางวัลดีเด่น ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์กับงานกราฟิก)

ภาพกิจกรรม
Educational Media and Innovation Contest 2017

Educational Media and Innovation Contest 2017

Educational Media and Innovation Contest 2017

Educational Media and Innovation Contest 2017

Educational Media and Innovation Contest 2017

Educational Media and Innovation Contest 2017

Educational Media and Innovation Contest 2017

Educational Media and Innovation Contest 2017

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม