ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


นางสาวชุดาภรณ์  แท่นอ่อน
นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางประภัสสร  เจนใจ
นางประภัสสร เจนใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)
นางพิมพา  สารเร็ว
นางพิมพา สารเร็ว
ครูชำนาญการ (ภาษาอังกฤษ)
นางภัทราพร  ภาธรธนฤต
นางภัทราพร ภาธรธนฤต
ครูชำนาญการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาวทิวาภรณ์  สมศรี
นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี
ครูชำนาญการ (ภาษาจีน)
ครูอัตราจ้าง
กำลังสอบคัดเลือก…
ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)