นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


นางสาวชุดาภรณ์  แท่นอ่อน
นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางประภัสสร  เจนใจ
นางประภัสสร เจนใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)
นางพิมพา  สารเร็ว
นางพิมพา สารเร็ว
ครูชำนาญการ (ภาษาอังกฤษ)
นางภัทราพร  ภาธรธนฤต
นางภัทราพร ภาธรธนฤต
ครูชำนาญการ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาวทิวาภรณ์  สมศรี
นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี
ครูชำนาญการ (ภาษาจีน)
ครูอัตราจ้าง
กำลังสอบคัดเลือก…
ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)