ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานแผนงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


นางสาวทิวาภรณ์  สมศรี
นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวชุดาภรณ์  แท่นอ่อน
นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประภัสสร  เจนใจ
นางประภัสสร เจนใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุรชัย  วรภูรีกุล
นายสุรชัย วรภูรีกุล
ครูชำนาญการ
นางพิมพา  สารเร็ว
นางพิมพา สารเร็ว
ครูชำนาญการ
นางภัทราพร  ภาธรธนฤต
นางภัทราพร ภาธรธนฤต
ครูชำนาญการ