ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยงานพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมตามโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ วิสัยทัศน์และกระบวนการทำงาน ตลอดจนมีแบบอย่างที่ดีในการทำงาน สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้และพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาศักยภาพรอบด้านให้เท่าทันกับสังคมโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีรายละเอียดของโครงการดังต่อไปนี้

ภาพกิจกรรม
– กลุ่มอำนวยการ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ในวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอำนวยการ

โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอำนวยการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอำนวยการ
– กลุ่มบริหารวิชาการ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มบริหารวิชาการ

โครงการศึกษาดูงานกลุ่มบริหารวิชาการ

โครงการศึกษาดูงานกลุ่มบริหารวิชาการ

– สภานักเรียน ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเม็งรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 [รออัพเดต]
– กลุ่มบริหารงานทั่วไป ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์และโรงเรียนวัดศรีล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 [รออัพเดต]
– กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน [รออัพเดต]