ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


กิจกรรมบูรณาการเข้าค่ายพักแรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมบูรณาการเข้าค่ายพักแรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ ฝึกฝนทักษะผู้นำ ความอดทนอดกลั้น มีความรับผิดชอบและการมีน้ำใจ เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เรียน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้

ภาพกิจกรรม
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมเดินทางไกลและกิจกรรมตามฐานบริเวณกว๊านพะเยา ศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานีประมงน้ำจืดพะเยาและหอวัฒนธรรมนิทัศน์
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาพกิจกรรม
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดพระธาตุจอมศีลและพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาพกิจกรรม
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี), สถานีประมงน้ำจืดพะเยา, วัดศรีโคมคำและวัดผาธรรมนิมิตร และกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาพกิจกรรม
ค่ายกิจกรรมเนตรนารี
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ศึกษาแหล่งเรียนรู้โบราณสถานเวียงลอ, วัดพระเจ้านั่งดิน, วัดนันตารามและน้ำตกภูซาง
ค่ายกิจกรรมเนตรนารี

ค่ายกิจกรรมเนตรนารี

ภาพกิจกรรม
ค่ายกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานีประมงน้ำจืดพะเยา, ภูกลองฮิลล์, วัดอนาลโย, บ้านแกะนักขนาด และเดินทางไกลไปยังวัดพระธาตุดอยจุก
ค่ายกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

ค่ายกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

ภาพกิจกรรม
ค่ายกิจกรรมยุวกาชาด
กิจกรรมเดินทางไกลและกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ณ อุทยานแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมตามฐานบริเวณกว๊านพะเยาและโรงภาพยนตร์ Major Cineplex สาขาพะเยา
ค่ายกิจกรรมยุวกาชาด

ค่ายกิจกรรมยุวกาชาด

ภาพกิจกรรม
ค่ายกิจกรรมทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กิจกรรมการอบรม “การให้คำปรึกษา (YC)” และ “การสร้างวินัยจราจร” ณ หอประชุมเล็กโรงเรียนดงเจนวิทยาคม และกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงภาพยนตร์ Major Cineplex สาขาพะเยา
ค่ายกิจกรรมทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ค่ายกิจกรรมทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6