ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานแผนงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


นางกานต์ธีรา  วาเพ็ชร
นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายยงยุทธ  ตนบุญ
นายยงยุทธ ตนบุญ
ครูชำนาญการ
นายสุรจิต  จิตตางกูร
นายสุรจิต จิตตางกูร
ครูชำนาญการ
นายเฉลิมพล  มาปิ๊ก
นายเฉลิมพล มาปิ๊ก
ครูชำนาญการ
นางสาวกรรณิการ์  รินจ้อย
นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย
ครูชำนาญการ