ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนต่อไป

ภาพกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ

TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ

TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ

TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ

TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ

TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ

TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ

TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ