โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 10


ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานแผนงาน
แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล 2560
เกณฑ์การประกันคุณภาพปี 2561
คู่มือ OBECQA
การแยกค่าตอบแทน-ค่าใช้สอย-ค่าวัสดุ-ค่าครุภัณฑ์
นโยบาย สพฐ.ปี 61
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
แบบฟอร์มการเขียนแผนปฏิบัติการกิจกรรม
บันทึกข้อความเสนอซื้อ
แบบฟอร์มการเขียนแผนปฏิบัติการโครงการ
มาตรฐานการศึกษาปี 2561
มาตรฐานและตัวชี้วัด-โรงเรียนคุณภาพ
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างแผนบูรณาการ
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ของครู
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ม.ต้น
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ม.ปลาย
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมเล็กโรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโสโรงเรียนดงเจนวิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ดร.วันรักษ์ ขันหอม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ร่วมจัดพิธีรดน้ำดำหัวให้กับครูอาวุโสซึ่งเป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

การรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561โรงเรียนดงเจนวิทยาคม กำหนดการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561 ณ หอประชุมเล็กโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กล่าวต้อนรับและให้นโยบายแก่ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งชี้แจงการรับมอบตัวของนักเรียนใหม่ ซึ่งบรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 เป็นไปอย่างคึกคัก ในส่วนของการมอบตัวนักเรียน ทางโรงเรียนได้แต่งตั้ง Read the rest of this entry »

การรับรายงานตัวนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561โรงเรียนดงเจนวิทยาคม กำหนดการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ณ หอประชุมเล็กโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กล่าวต้อนรับและให้นโยบายแก่ผู้ปกครองนักเรียน และชี้แจงการรับมอบตัวของนักเรียนใหม่ ซึ่งบรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 เป็นไปอย่างคึกคัก ในส่วนของการมอบตัวนักเรียน ทางโรงเรียนได้แต่งตั้ง Read the rest of this entry »

OBEC AWARDS '60 ระดับชาติคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการ ดร.วันรักษ์ ขันหอม เข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 และ 1 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีผลการประกวดดังต่อไปนี้ Read the rest of this entry »

กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ครบรอบ 42 ปี โรงเรียนดงเจนวิทยาคมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ดงเจนวิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียนผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าของการออกกําลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ นํารายได้หลังหัก ค่าใช้จ่ายจัดซื้อรถหกล้อโดยสาร เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน โดยมีนายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี โดยจุดเริ่มสตาร์ทอยู่ที่ลานฉางข้าว เกษตรทำนาดงเจน Read the rest of this entry »

Dongjen Open House 2018โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “Dongjen Open House : เปิดโลกวิชาการเปิดบ้านน้ำเงินเหลือง” ในวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอภูกามยาว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตอำเภอภูกามยาวและผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในเป็นจำนวนมาก Read the rest of this entry »

การประชุมเชิงปฎิบัติการ การเสนอขอรับการประเมินฯตามเกณฑ์ ว21/2560สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ มอบหมายให้โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นสถานที่จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ โดยมีคณะครูจากโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประชุม ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมเล็ก โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

หน้า 10 จาก 33...6789101112131415...30...