โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 10


ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

วันงดสูบบุหรี่โลกชมรมทูบีนัมเบอร์วันร่วมกับคณะลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงภัยร้ายแรงและโทษของการสูบบุหรี่ มุ่งเน้นถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่และสนับสนุนให้มีการกําหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูบบุหรี่ สําหรับวันงดสูบบุหรี่โลกในปี พ.ศ.2560 นี้ Read the rest of this entry »

โครงการขยายผลทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยผู้อำนวยการ ดร.วันรักษ์ ขันหอม พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามทำข้อตกลงร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน (MOU) ในโครงการขยายผลทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในการเตรียมความพร้อมโรงเรียนศูนย์เครือข่าย ในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Read the rest of this entry »

การสร้างเครือข่ายป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมกับคณะวิทยากรโครงการจังหวัดยุทธศาสตร์ เพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมอบรม “สร้างเครือข่ายป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชน (รุ่นที่ 6)” ตามโครงการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

เทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมเปิด “เทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ลานข่วงวัฒนธรรม มีนายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่จังหวัดพะเยาทั้ง 9 อำเภอ พร้อมใจกันแต่งรถขบวนแห่ลิ้นจี่อย่างสวยงาม Read the rest of this entry »

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4โรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วันรักษ์ ขันหอม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักแนวทางการปฏิบัติตนและการปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมใหม่ได้อย่างมีความสุข สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมโรงเรียน ระเบียบวินัย ข้อกำหนดต่าง ๆ Read the rest of this entry »

กิจกรรมการเรียนการสอนปรับความรู้พื้นฐานโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยกลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปรับความรู้พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับความรู้ของนักเรียนที่มาจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีระดับความรู้ที่ต่างกันให้มีพื้นฐานความรู้ที่เท่ากันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ Read the rest of this entry »

มุทิตาอาลัย สายใยน้ำเงินเหลืองโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “มุทิตาอาลัย สายใยน้ำเงินเหลือง” ในวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเล็กโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูอร่าม สมศรี เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด มีคณะครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนศิษย์เก่า เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นจำนวนมาก Read the rest of this entry »

ดงเจนกตัญญุตา อำลาสถาบันโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “ดงเจนกตัญญุตา อำลาสถาบัน” พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเล็กโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา แสดงความรักความผูกพันระหว่างครู นักเรียนและโรงเรียน Read the rest of this entry »

หน้า 10 จาก 25...6789101112131415...