โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 10


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


โรงเรียนดงเจนวิทยาคมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

นโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

ตารางสอนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563

ตารางสอนครูาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563

ประกาศการงดใช้สนามฟุตบอลและสนามฟุตซอล

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีตักบาตรและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว โดยมีนายจีระศกดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาวเป็นประธานในพิธี อ่านข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ – ๙.๓๐ น.โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นำโดย ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ประธานฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ อ่านข่าวทั้งหมด »

โครงการอบรมพื้นฐานทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม GSPกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมพื้นฐานทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม GSP ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูกามมยาวและสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่การ่วมกับโรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน โดยมีดาบตำรวจรุ่งโรจน์ พรหมเผ่า ตำแหน่งผู้บังคับหมู่จราจร สถานีตำรวจอำเภอภูกามยาว และดาบตำรวจกิตินาท ยาใจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่จราจร อ่านข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน โดยมีผู้อำนวยการ ดร.วันรักษ์ ขันหอม เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในภาคเช้าประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีสืบชะตา ณ หอประชุมภูกามยาว ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายมีพิธีถวายเทียนพรรษา อ่านข่าวทั้งหมด »

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษจากทาง สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้คัดเลือกจากระบบคัดกรองข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบทุนฯให้กับนักเรียนพร้อมด้วยผู้ปกครอง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษาวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยมี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การหล่อเทียนพรรษา ณ ลานโดม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSCโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100% โดยชมรม RSC ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอภูกามยาว ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว สถานนีตำรวจภูธรภูกามยาว และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

หน้า 10 จาก 49...6789101112131415...3040...