โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 21


ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานแผนงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

กิจกรรมวันเกียรติยศครูสามัญ

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมตามโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม กิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์เน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้นักเรียนมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย Read the rest of this entry »

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติกองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย Read the rest of this entry »

ประณตน้อมสุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติดโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียนและชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ประณตน้อมสุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติด” เนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของโลกที่มีชื่อเสียงในด้านการแต่งคำประพันธ์ Read the rest of this entry »

กิจกรรมวันไหว้ครูคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต Read the rest of this entry »

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยผู้อำนวยการ ดร.วันรักษ์ ขันหอม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและครู ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและ Read the rest of this entry »

Challenge Dayโรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการ ดร.วันรักษ์ ขันหอม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมออกกำลังกายเนื่องในวันแชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day) วันออกกำลังกายโลก ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว และลานกิจกรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและนักเรียนได้ออกกำลังกายพร้อมกันทั่วประเทศ Read the rest of this entry »

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4โรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วันรักษ์ ขันหอม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักแนวทางการปฏิบัติตนและการปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมใหม่ได้อย่างมีความสุข Read the rest of this entry »

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสุ่ครูมืออาชีพโรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดกิจกรรม “การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ” ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในเรื่อง Conceptual Paradigm (จิตทัศน์ร่วมยอด) และการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งแบ่งกิจกรรมฐานตามกระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย Read the rest of this entry »

หน้า 21 จาก 32...10...17181920212223242526...