โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 22


ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


แสดงความยินดีนักเรียนเข้าเรียนต่อคณะแพทย์มาวิทยาลัยเชียงใหม่

Professional Learning Communityโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ในวันอังคาร ที่ 13-14 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการประสานความร่วมมือร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Read the rest of this entry »

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมโดยผู้อำนวยการ ดร.วันรักษ์ ขันหอม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน Read the rest of this entry »

น้อมวันทา บูชาครูคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “น้อมวันทาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต Read the rest of this entry »

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวในด้านการศึกษา ตลอดจนร่วมวางแผน หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดงเจนวิทยาคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป Read the rest of this entry »

โครงการน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตมูลนิธิพระปัญญาประชาราษฎร์ภูกามยาว ร่วมกับโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดโครงการ “น้อมนำธรรมะสู่ชีวิต” ในวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชน โดยอาราธนานิมนต์ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ซึ่งเป็นองค์ปาฐกถาธรรมที่สามารถโน้มน้าวจิตใจของเยาวชนได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาการขาดเป้าหมายในชีวิต ความเสี่ยงต่อยาเสพติดและเอดส์ Read the rest of this entry »

วันงดสูบบุหรี่โลกชมรมทูบีนัมเบอร์วันร่วมกับคณะลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงภัยร้ายแรงและโทษของการสูบบุหรี่ มุ่งเน้นถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่และสนับสนุนให้มีการกําหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูบบุหรี่ สําหรับวันงดสูบบุหรี่โลกในปี พ.ศ.2560 นี้ Read the rest of this entry »

โครงการขยายผลทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยผู้อำนวยการ ดร.วันรักษ์ ขันหอม พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามทำข้อตกลงร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน (MOU) ในโครงการขยายผลทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในการเตรียมความพร้อมโรงเรียนศูนย์เครือข่าย ในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Read the rest of this entry »

การสร้างเครือข่ายป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมกับคณะวิทยากรโครงการจังหวัดยุทธศาสตร์ เพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมอบรม “สร้างเครือข่ายป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชน (รุ่นที่ 6)” ตามโครงการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

หน้า 22 จาก 38...10...18192021222324252627...