โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 30


ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานแผนงาน
แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล 2560
เกณฑ์การประกันคุณภาพปี 2561
คู่มือ OBECQA
การแยกค่าตอบแทน-ค่าใช้สอย-ค่าวัสดุ-ค่าครุภัณฑ์
นโยบาย สพฐ.ปี 61
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
แบบฟอร์มการเขียนแผนปฏิบัติการกิจกรรม
บันทึกข้อความเสนอซื้อ
แบบฟอร์มการเขียนแผนปฏิบัติการโครงการ
มาตรฐานการศึกษาปี 2561
มาตรฐานและตัวชี้วัด-โรงเรียนคุณภาพ
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างแผนบูรณาการ
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ของครู
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ม.ต้น
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ม.ปลาย
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

วัคซีนทางวัฒนธรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมอบรม “วัคซีนทางวัฒนธรรรม Cultural Vaccine” ณ วัดสันกู่เชียงมั่น อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายด้วยกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ พัฒนาเป็นแผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน Read the rest of this entry »

วันการงานอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้จัดงาน “วันการงานอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานกิจกรรมการงานอาชีพ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ การแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อสายอาชีพ การแข่งขันคอมพิวเตอร์กราฟิก การประกวดร้องเพลง เป็นต้น มีคณะครูและนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก Read the rest of this entry »

ค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนทักษะลูกเสือเพิ่มเติม ประกอบด้วยกิจกรรมการเดินทางไกล ฐานผจญภัย ฐานกิจกรรม และกิจกรรมรอบกองไฟ โดยลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Read the rest of this entry »

TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยาเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2557 ในวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จึงได้รับการตัดสิน Read the rest of this entry »

คืนสู่เหย้าชาวดงเจนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้จัดงาน “คืนสู่เหย้าชาวดงเจน” ประจำปี 2556 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ณ สนามโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่าและคณะครู รำลึกเหตุการณ์และช่วงเวลาระหว่างเรียนในรั้วดงเจน มีการจัดตั้งกองผ้าป่าศิษย์เก่า เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น Read the rest of this entry »

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธกองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา นำโดยนายอุทร นัดดากุล ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2556 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นประเทศที่ 3 ของโลก นับถึงปัจจุบันมีประเทศสมาชิกคณะลูกเสือโลกแล้ว 161 ประเทศ และมีสมาชิกลูกเสือกว่า 30 ล้านคนทั่วโลก Read the rest of this entry »

พิธีเปิดสนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา นำโดยนายอุทร นัดดากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีเปิดสนามกีฬาฟุตซอลกลางแจ้ง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน การฝึกซ้อมกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับนักเรียน โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มีคณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน Read the rest of this entry »

ทบทวนความรู้ GAT/PAT และ Onetโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ GAT/PAT และ Onet ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (GAT/PAT, Onet) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Onet) เพื่อทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการสอบ ทั้งการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) Read the rest of this entry »

หน้า 30 จาก 33...10...24252627282930313233