โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 6


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
เอกสารงานวิชาการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


รับเงินธนาคารโรงเรียนคืน

รายชื่อนักเรียนที่มีเงินในธนาคารโรงเรียนคงค้าง

เอกสารหนังสือมอบอำนาจ

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมฝึกทักษะลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 11 -12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนทักษะลูกเสือเนตรนารี เพิ่มเติม ประกอบด้วยกิจกรรมการเดินทางไกล ฐานผจญภัย และฐานกิจกรรม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้ารับการนิเทศการศึกษา โดยมีนางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานในการนิเทศการศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มานิเทศติดตามผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา กองทุนฯฤทธิ์เดชา-อารี ปิติเดชาชัย ,คณะสายบุญปันน้ำใจให้ศิษย์ ให้กับนักเรียนจำนวน 8 คน ทุนละ 1,000 บาท ดังนี้ 1.ด.ญ.กัญญาพัชร เรียบสาร ระดับชั้น ม.1 2.ด.ช.วรกร พนารัตน์ ระดับชั้น ม.2 3. ด.ช.ทศพล ฟองอินทร์ ระดับชั้น ม.2 4.นายบุญยกร ธรรมสอน อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมนำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู และบุคลากรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2563 ดังนี้ 1. นายสงกรานต์ บุญมี รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน รางวัลคุรุสดุดี อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานแจ้งข่าวจากเขตพื้นที่การศึกษาฯกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆแก่คณะครูทราบ ในวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ โดยในปี พ.ศ.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู คือ “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณครู และระลึกถึงพระคุณครู เพื่อให้บุคคลในสังคมได้ตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพครู อ่านข่าวทั้งหมด »

ท่านผู้อำนวยการเลิศ จันธิมา นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดพะเยานำคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยม พะเยา คารวะ ขอพรสวัสดีปีใหม่ 2564 ท่านผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยา
ดังนี้ ครับ 1.ท่าน สส บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 2.ท่าน สสจีรเดช ศรีวิราช 3. สส.วิสุทธิ์ ไชยณรุณ 4. ท่าน ผอ.เจียมศักดิ์ เทพวิไล ในวันที่ 13 มกราคม 2564 อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณ ที่ทางตำรวจจราจร สภ.ภูกามยาวปฎิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรให้กับนักเรียนทั้งก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน ในวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-แผนดำเนินงานประจำปี
O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17-E–Service
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

สื่อเสมือนจริง
ครูเรือนคำ คำโมนะ
Fun with parts of speech
ครูประภัสสร เจนใจ