นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. นางเรือนคำ คำโมนะ
2. นางวาสนา ปาลี
3. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
4. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน
5. นางรัตนา อานนท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. นายสุรจิต จิตตางกูร
2. นายยงยุทธ ตนบุญ
3. นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร
4. นายเฉลิมพล มาปิ๊ก
5. นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นายบัญชา อานนท์
2. นายศุภชัย ทองมาเอง
3. นางภัคจิรา สารทอง
4. นางจุไรวรรณ บุญธีระเลิศ
5. นางสุพัตรา นาแพร่
6. นางจินดา เชื้อเมืองพาน
7. นางพัธนี วุฒนะเดชกร
8. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล
9. นายธนกฤต ปิงน้ำโท้ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. นางศิวัชญา ไชยมงคล
2. นายณรงค์ อุตโม
3. นางภรศศิร์ คำคม
4. นายสิรภพ ไชยกุล
5. นางสาวปิยวรรณ เชื่อมสกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง
2. นางสาวเกศศิริ วงศ์ไชย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. นางมยุรี เชื้อหมอ
2. นายอิทธิกร มาฟู
3. นางสาวปวริศา วังผา
4. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
1. นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์
2. นางมณฑยา ภูแสงศรี
3. นายเปล่ง ปาลี
4. นายประพันธ์ ปนยะ
5. นายนิวัติ เชียงแรง
6. นางศิริพร ฟักแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน
2. นางพิมพา สารเร็ว
3. นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต
4. นางประภัสสร เจนใจ
5. นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี
6. นางสาวธาราหทัย วงค์ไชย

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
1. นางสาวชไมพร สุธรรม