ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


Professional Learning Communityโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ในวันอังคาร ที่ 13-14 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการประสานความร่วมมือร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียนให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมหรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมเข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพกิจกรรม
Professional Learning Community

Professional Learning Community

Professional Learning Community

Professional Learning Community

Professional Learning Community

Professional Learning Community

Professional Learning Community

Professional Learning Community

Professional Learning Community

Professional Learning Community

Professional Learning Community

Professional Learning Community

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม