ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานแผนงาน
แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล 2560
เกณฑ์การประกันคุณภาพปี 2561
คู่มือ OBECQA
การแยกค่าตอบแทน-ค่าใช้สอย-ค่าวัสดุ-ค่าครุภัณฑ์
นโยบาย สพฐ.ปี 61
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
แบบฟอร์มการเขียนแผนปฏิบัติการกิจกรรม
บันทึกข้อความเสนอซื้อ
แบบฟอร์มการเขียนแผนปฏิบัติการโครงการ
มาตรฐานการศึกษาปี 2561
มาตรฐานและตัวชี้วัด-โรงเรียนคุณภาพ
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างแผนบูรณาการ
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ของครู
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ม.ต้น
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ม.ปลาย
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 294 หมู่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสามัญ ในปีพุทธศักราช 2502 เดิมชื่อ “โรงเรียนดงเจน (ประชาอุทิศ)” ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนดงเจนวิทยาคม” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน :
รวงข้าวคู่ชูช่ออยู่เบื้องหน้าดวงอาทิตย์ บรรจุในกรอบรูปเสมาธรรมจักร หมายถึงความเจริญงอกงาม มีเมตตา อ่อนน้อมถ่อมตน มีความรู้ที่ไม่มีวันหมดสิ้น

สีประจำโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
สีประจำโรงเรียน :
“น้ำเงิน – เหลือง” อันแสดงถึงการมีจิตใจที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอันสูงสุด
น้ำเงิน หมายถึง ความสามัคคี อดทน หนักแน่น
เหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน :
“สะอาด ร่มรื่น” โรงเรียนมีอาคารสถานที่และบริเวณต่าง ๆ ที่ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน :
“รักษ์สิ่งแวดล้อม นอบน้อมคุณธรรม” โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมดูแลรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าเรียนอยู่เสมอ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน :
“โรงเรียนดงเจนวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”