นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 294 หมู่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสามัญ ในปีพุทธศักราช 2502 เดิมชื่อ “โรงเรียนดงเจน (ประชาอุทิศ)” ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนดงเจนวิทยาคม” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน :
รวงข้าวคู่ชูช่ออยู่เบื้องหน้าดวงอาทิตย์ บรรจุในกรอบรูปเสมาธรรมจักร หมายถึงความเจริญงอกงาม มีเมตตา อ่อนน้อมถ่อมตน มีความรู้ที่ไม่มีวันหมดสิ้น

สีประจำโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
สีประจำโรงเรียน :
“น้ำเงิน – เหลือง” อันแสดงถึงการมีจิตใจที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอันสูงสุด
น้ำเงิน หมายถึง ความสามัคคี อดทน หนักแน่น
เหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน :
“สะอาด ร่มรื่น” โรงเรียนมีอาคารสถานที่และบริเวณต่าง ๆ ที่ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน :
“รักษ์สิ่งแวดล้อม นอบน้อมคุณธรรม” โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมดูแลรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าเรียนอยู่เสมอ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน :
“โรงเรียนดงเจนวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”