ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

นางภัคจิรา  สารทอง
นางภัคจิรา สารทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายศุภชัย  ทองมาเอง
นายศุภชัย ทองมาเอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจุไรวรรณ  บุญธีระเลิศ
นางจุไรวรรณ บุญธีระเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุพัตรา  นาแพร่
นางสุพัตรา นาแพร่
ครูชำนาญการ
นางจินดา  เชื้อเมืองพาน
นางจินดา เชื้อเมืองพาน
ครูชำนาญการ
นายบัญชา  อานนท์
นายบัญชา อานนท์
ครูชำนาญการ