ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานแผนงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


นางภรศศิร์  คำคม
นางภรศศิร์ คำคม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายณรงค์  อุตโม
นายณรงค์ อุตโม
ครูชำนาญการ
นางศิวัชญา  ไชยมงคล
นางศิวัชญา ไชยมงคล
ครูชำนาญการ