ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


นางสาวชไมพร  สุธรรม
นางสาวชไมพร สุธรรม
ครู (งานแนะแนว)
นางศิริพร  ฟักแก้ว
นางศิริพร ฟักแก้ว
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวปวริศา  วังผา
นางสาวปวริศา วังผา
เจ้าหน้าที่วิชาการ