ผอ.ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


ครูเกียรติยศตัวแทนคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมร่วมนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา กลุ่มย่อยที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในวันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผลการคัดเลือกดังต่อไปนี้

 • นางสาวนพวรรณ ใสวรรณ์ รางวัลเกียรติยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • นายเฉลิมพล มาปิ๊ก รางวัลเกียรติยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร รางวัลเกียรติยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • นางสุพัตรา นาแพร่ รางวัลเกียรติยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • นางภรศศิร์ คำคม รางวัลเกียรติยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์ รางวัลเกียรติยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • นางรัตนา อานนท์ รางวัลเกียรติยศ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (บรรณารักษ์)
 • นางพิมพา สารเร็ว รางวัลดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • นางสาวปวันรัตน์ ผาติธำรงศักดิ์ รางวัลดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • นายธนกฤต ปิงน้ำโท้ง รางวัลดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย เกียรติบัตรเข้าร่วม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพกิจกรรม
ครูเกียรติยศ

ครูเกียรติยศ

ครูเกียรติยศ

ครูเกียรติยศ

ครูเกียรติยศ

ครูเกียรติยศ

ครูเกียรติยศ

ครูเกียรติยศ

ครูเกียรติยศ

ครูเกียรติยศ

ครูเกียรติยศ

ครูเกียรติยศ