นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


นางเรือนคำ  คำโมนะ
นางเรือนคำ คำโมนะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางวาสนา  ปาลี
นางวาสนา ปาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิพิธพัฒน์  ณ น่าน
นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
ครูชำนาญการ
นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน
นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน
ครูชำนาญการ
นางรัตนา  อานนท์
นางรัตนา อานนท์
พนักงานราชการ (งานห้องสมุด)