ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานแผนงาน
แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล 2560
เกณฑ์การประกันคุณภาพปี 2561
คู่มือ OBECQA
การแยกค่าตอบแทน-ค่าใช้สอย-ค่าวัสดุ-ค่าครุภัณฑ์
นโยบาย สพฐ.ปี 61
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
แบบฟอร์มการเขียนแผนปฏิบัติการกิจกรรม
บันทึกข้อความเสนอซื้อ
แบบฟอร์มการเขียนแผนปฏิบัติการโครงการ
มาตรฐานการศึกษาปี 2561
มาตรฐานและตัวชี้วัด-โรงเรียนคุณภาพ
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างแผนบูรณาการ
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ของครู
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ม.ต้น
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ม.ปลาย
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


นายพิพิธพัฒน์  ณ น่าน
นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางวาสนา  ปาลี
นางวาสนา ปาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเรือนคำ  คำโมนะ
นางเรือนคำ คำโมนะ
ครูชำนาญการ
นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน
นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน
ครูชำนาญการ
นางรัตนา  อานนท์
นางรัตนา อานนท์
พนักงานราชการ (งานห้องสมุด)