ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


นางเรือนคำ  คำโมนะ
นางเรือนคำ คำโมนะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางวาสนา  ปาลี
นางวาสนา ปาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิพิธพัฒน์  ณ น่าน
นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
ครูชำนาญการ
นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน
นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน
ครูชำนาญการ
นางรัตนา  อานนท์
นางรัตนา อานนท์
พนักงานราชการ (งานห้องสมุด)